Maatschappelijke aspecten van een bijenlint
Bijenlinten en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving gaan hand in hand
Een bijenlint bestaat uit bloemrijke landschapselementen. Al deze elementen staan in relatie met mensen. Kernwoorden die daar aan zijn verbonden, zijn: gebruik, beleving, gezondheid, sociale contacten, burgerparticipatie en nog veel meer. Vrijwel alle groene landschapselementen zijn potentiële bouwstenen van een bijenlint. Maar bijen moeten net als vogels, vlinders en veel andere dieren het bijenlint (of een ecolint) met mensen delen. Dat betekent dat bestuurders, ontwerpers en beheerders die bij het realiseren van een grootschalig bijenlint betrokken zijn, rekening moeten houden met de algemene maatschappelijke betekenis van de groene ruimte. Dit is de enige manier om bijen duurzaam te integreren in het Nederlandse landschap. Een bijenlint in een park of in een wegberm dat is samengesteld uit allerlei zaadmengels is tijdelijk leuk en help ook tijdelijk voor honingbijen, maar levert op termijn weinig tot niets op als het daar alleen bij blijft. Meer tekst
 
Gebruikers park - In dit park in Utrecht kunnen alleen de bomen een substantiële bijdrage leveren aan het bijenlint. In het voorjaar en in de zomer is het in hoofdzaak een ontmoetingsplek. Voor een traditioneel bijenlint is hier nauwelijks plaats.
 
Tekst foto In tegenstelling met bovenstaande foto is langs deze akker wel ruimte voor een bijenlint. Hier niet alleen voor de bijen, maar ook voor recreanten die de akker kunnen rondwandelen.
 
Bijenlint op loopafstand: bloemrijke miniparkjes op loopafstand voor iedereen zijn ook bouwstenen voor een bijenlint. Zelfs in deze zeer cultuurlijke situaties zijn veel bijenplanten toe te passen.
---
Bijenlint
Naast allerlei ontwerpprincipes gaat het om belevingswaarde, biodiversiteit, recreatie, sociale contacten en nog veel meer. Het bijenlint is daar een onderdeel van. Hoe beter een bijenlint bij allerlei functies en betekenissen van de groene ruimte kan aansluiten, des te groter het maatschappelijk draagvlak en des te duurzamer het bijenlint.
Vanuit deze betekenis kan ook gedacht worden aan "groene" burgerinitiatieven en burgerparticipatie, die in de eerste plaats bedoeld zijn om de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving te verbeteren of op een hoog niveau te houden. Steeds meer worden burgers opgeroepen om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun woonomgeving. De ervaring leert dat dit ook profijt heeft voor bijen. Op bijen zal hier verder niet worden ingegaan, maar bij het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit is het goed om ook rekening te houden met de aspecten die op deze webpagina worden genoemd. Bijenlinten kunnen in zeer positieve zin aan al deze aspecten bijdragen
Groen opbouwwerk (een begrip geïntroduceerd op de Floriade 2002) ondersteunt bewoners van buurten en woonwijken die betrokken zijn bij burgerinitiatieven en burgerparticipatie en moedigt andere burgers aan  om daar aan mee te doen. De leefbaarheid van de woonomgeving staat hierbij op de eerste plaats. Voor veel mensen is biodiversiteit synoniem met de groene en natte ruimte in hun woon en leefomgeving. Voor ontspanning is groen en natuur (biodiversiteit) van enorm belang. Ze dragen bij aan gezondheid en welzijn, bevorderen sociale contacten en bieden ruimte om te spelen. Het gaat niet alleen om de bijen, de bloemen en vogels, maar ook om de belevingswaarde daarvan. Een bijenlint is niet alleen voor de bijen, maar ook voor mensen bedoeld. Niet alleen om naar te kijken, maar ook om er in bezig te zijn met medeburgers of buurtbewoners. Het bevordert mentale en fysieke gezondheid en komt bovendien het sociale klimaat van de woon- en leefomgeving ten goede.
Maar ook gedeelten van het bijenlint of ecolint die buiten de mogelijkheden van burgerparticipatie vallen moeten voldoen aan de behoefte van de gebruikers. Dit betreft voornamelijk grotere lintvormige landschapselementen zoals bermen, oevers en dijken. Een landschap dat goed is voor bijen is ook goed voor mensen.